Contoh Surat Kuasa Dan Bagaimana Cara membuatnya

Surat Kuasa merupakan bentuk tertulis dari pemberian kuasa atas seseorang kepada orang lain atau dari suatu instansi kepada instansi lain untuk melakukan suatu hal. Surat kuasa memiliki kedudukan yang kuat dimata hukum sehingga hampir diakui oleh birokrasi apapun. Agar surat kuasa lebih kuat dimata hukum maka hendaknya dalam pembuatan surat kuasa harus dibubuhi materai 6000 yang peletakannya yakni di tempat tanda tangan oleh si pemberi kuasa. Yang perlu diperhatikan adalah saat pemberi kuasa menuliskan tanda tangannya atau cap jempol harus dikenakan di atas materai tersebut. Surat kuasa juga merupakan bentuk perwakilan dimana si penerima kuasa mewakili yang menguasakan atasnya. Jadi yang menerima kuasa berhak untuk melakukan apa saja sesuai dengan yang tertera di surat kuasa tersebut.

Surat kuasa sangat diperlukan ketika perorangan atau suatu instansi memiliki sesuatu hal yang harus dikerjakan namun tidak dapat melaksanakannya sendiri. Tak selamanya semua pekerjaan dan semua urusan dapat kita tangani sendiri baik pribadi maupun organisasi. Nah, disinilah fungsi surat kuasa, yakni akan memberi kemudahan untuk menyelesaikan urusan tanpa kita urus sendiri karena bisa diwakilkan misalnya pengurusan jual-beli, pengurusan asuransi, pengurusan telpon/speedy, atau pengurusan yang lain selama bisa diwakilkan kepada seseorang atau perusahaan. Satu hal yang perlu ditekankan kepada pemberi kuasa adalah apakah penerima kuasa dapat dipercaya, ataukah penerima kuasa sanggup melakukaanya.

Jadi sangat berbahaya jika memberikan suatu kekuasaan kepada orang atau perusahaan yang tidak bisa menjaga amanat dengan baik, atau malah akan menjadi masalah jika kita memberikan kuasa kepada orang atau perusahaan yang sekiranya tidak sanggup untuk mengerjakan terhadap apa yang dikuasakan itu. Malah-malah orang yang tidak sanggup tersebut menjadi masalah saat pengurusan tersebut. Dan oleh sebab itu baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa harus saling mengetahui dengan baik sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang kurang diinginkan.
Surat kuasa dapat digunakan untuk pribadi maupun suatu instansi, kalau surat kuasa suatu instansi biasanya bersifat dinas atau berhubungan dengan pekerjaan, seperti halnya pengurusan asuransi atau pengurusan sewa gedung dan lain-lain yang melibatkan owner atau pimpinan perusahaan langsung. Owner atau pimpinan perusahaan biasanya memilih salah seorang karyawannya yang sudah dipercaya dan sudah tidak diragukan kemampuannya, untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kuasa tersebut.

Agar penjelasan kali ini lebih detail, berikut ini beberapa contoh surat kuasa:

# Contoh surat kuasa pribadi/perorangan
==================================================================
 SURAT KUASA

Dengan ini saya :Nama                    : Siti Aminah
Nomor Identitas    : xxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat                   : Jl. Nginden No. Xxx Surabaya
Memberikan kuasa kepada :
Nama                      : Bakri
Nomor Identitas      : xxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat KTP            : Jl. Merpati Putih No. Xx Surabaya
Untuk mengambil hadiah, dikarenakan suatu pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan.
Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya & dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
                                                                                            Surabaya, 17 Desember 2009
Penerima Kuasa,                                                                 Pemberi Kuasa
                                                                                                  Materai 6000
                                                                                             
( Bakri )                                                                                ( Siti Aminah )

==================================================================


# Contoh surat kuasa pribadi/perorangan
===============================================================
PT. KARYA SAKTI MAKMUR
Jl. Diponegoro No. xx Surabaya
Telp: 031xxxxxxx, Fax: 031xxxxxxx, Email: ksb@karyasaktimakmur.com
==================================================================
SURAT KUASA
No. 001/SK/KSB/15

Yang bertada tangan di bawah ini :
Nama                     : Basuki Jaya
Nomor Identitas    : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan                  : General Manager
Alamat                   : Jalan Cakung No. xx SurabayaMemberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama                     : Indah Puji Rahayu
Nomor Identitas    : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan                  : Staff Administrasi
Alamat                   : Jalan Mawar No. xx SurabayaUntuk mengurus Asuransi xxxxxx perusahaan PT. Karya Sakti Bintang. Apabila ada hal-hal yang perlu dilengkapi dan dilaksanakan dapat berhubungan langsung dengan yang menerima kuasa.
Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya & dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
                                                                                               Surabaya, 04 Desember 2015
Penerima kuasa,                                                                     Pemberi Kuasa,

                                                                                                                          Materai 6000 

Indah Puji Rahayu                                                               Basuki Jaya
Staff adminstrasi                                                                     General manager
==================================================================
Itulah beberapa contoh surat kuasa baik untuk keperluan pribadi maupun perusaan yang dapat digunakan sebagai referensi ketika hendak membuat surat kuasa, segala kekurangan dapat anda perbaiki sendiri.

Tidak ada komentar untuk "Contoh Surat Kuasa Dan Bagaimana Cara membuatnya"